Gewijzigd prospectus

Toelichting op aanpassingen prospectus

 

Het prospectus van Beleggingsfonds Hoofbosch (het “Fonds”) is met ingang van 8 maart 2018 op de volgende punten gewijzigd ten opzichte van de versie van 1 mei 2015:

 

1: Raad van Commissarissen in plaats van Raad van Toezicht
Om de governance van de beheerder van het Fonds, De Grote Voskuil Capital B.V. (de “Beheerder”), te verbeteren is besloten om het toezicht op de Beheerder plaats te laten vinden door een Raad van Commissarissen, in plaats van door een Raad van Toezicht. Dit in lijn met wat de AFM wenselijk vindt, getuige ook het rapport van de AFM d.d. 23 januari 2018 getiteld “Onderzoek beheerders met van rechtswege omgezette AIFM-vergunning”.
De tekst van het nieuwe prospectus luidt als volgt ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen:


“De Beheerder heeft een Raad van Commissarissen die:

 • erop toeziet dat de Beheerder zich houdt aan (i) het Prospectus; (ii) het in overleg met de Raad van Commissarissen vastgestelde risicobeheerbeleid; (iii) het handboek administratieve organisatie en interne beheersing van de Beheerder;
 • de Beheerder (gevraagd en ongevraagd) met raad terzijde staat; en
 • door de Beheerder geraadpleegd wordt als kritisch en deskundig klankbord over strategische beleggingsbeslissingen.

​Dit is verder uitgewerkt in een door de Raad van Commissarissen met de Beheerder overeengekomen reglement. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Beheerder en de daarmee verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Beheerder betrokkenen af, waarbij ook in aanmerking dient te worden genomen dat de Beheerder tevens in het belang van Participanten dient te handelen.”

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is gelijk aan die van de Raad van Toezicht. De vergoeding van de Raad van Commissarissen komt ten laste van de Beheerder.
 

2: Aanpassingen ten aanzien van (de verwoording van) het beleggingsbeleid

Dit betreft de volgende aanpassingen/verduidelijkingen:

 • Verduidelijkt is wat er wordt verstaan onder “solide aandelen” en wat onder “specials”;
 • Verduidelijkt is dat er waar het solide aandelen betreft er voornamelijk wordt belegd in solide ondernemingen die hun hoofdkantoor bij voorkeur in een SUN-land (Zwitserland, VS of Nederland) hebben;
 • Verduidelijkt is dat waar het obligaties betreft er alleen belegd mag worden in staatsobligaties van een SUN-land;
 • De mogelijkheid om effecten uit te lenen is geschrapt;
 • De mogelijkheid om krediet aan te trekken is geschrapt;
 • Opgenomen is dat de Beheerder als beleid voert dat alleen wordt belegd in aandelen die naar verwachting binnen 10 werkdagen zonder koerseffect te gelde gemaakt kunnen worden.

 

3: Aanpassingen ten aanzien van de vergoedingen voor de Beheerder
De vaste vergoeding voor de beheerder is in verband met de gestegen omvang van het Fonds met ingang van 1 juli 2017 verlaagd van 1,4% op jaarbasis naar 1,3% op jaarbasis. De prestatievergoeding wordt met ingang van 1 januari 2018 per jaar vastgesteld en afgerekend, in plaats van per kwartaal.
 

4: ABN Amro de enige Custodian
Alle beleggingen zijn geconcentreerd bij dezelfde bank, ABN Amro.
 

5: Verder zijn er een aantal aanpassingen van technische aard gedaan, die als volgt gerubriceerd kunnen worden:

 • Wijziging van namen en adressen;
 • Aanpassingen voortvloeiend uit het ontstaan van meer duidelijkheid over de interpretatie van de AIFMD en andere toepasselijke regelgeving;
 • Er zijn beschrijvingen opgenomen van mogelijke belangenconflicten en hoe die beheerst worden;
 • De risicoparagraaf is anders ingedeeld en de beschrijvingen zijn hier en daar aangepast/aangevuld;
 • De risicobeheerfunctie van de Beheerder is kort beschreven;
 • Er is een bepaling opgenomen over hoe gehandeld zal worden in geval van het voor langere tijd wegvallen van de directie van de Beheerder;
 • Hier en daar zijn formuleringen aangepast.

 

Haarlem, 8 maart 2018