Informatieverplichtingen SFDR

Ter uitvoering van de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europese Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector (de "Sustainable Finance Disclosure Regulation", verder afgekort tot "SFDR") beantwoorden wij de volgende vragen:

 • houden wij rekening met duurzaamheidsrisico's in ons beleggingsproces?
 • nemen wij de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking?
 • houden wij in ons beloningsbeleid rekening met duurzaamheidsrisico's?

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer uitleg:

Integratie van duurzaamheidsrisico's

Met "duurzaamheidsrisico" in de zin van de SFDR wordt bedoeld een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de beleggingen van Hoofbosch kan veroorzaken.
Om in aanmerking te komen voor opname in de portefeuille van Hoofbosch als een solide aandeel moet de betreffende onderneming voldoen aan de volgende zeven criteria:

 • stabiel management
 • stabiel dividend
 • stabiele sector
 • lange historie
 • bij voorkeur hoofdkantoor in Zwitserland, VS of Nederland
 • de onderneming heeft aandacht voor diversiteit
 • acceptabele duurzaamheidsrisico's.

Bij de beoordeling van de duurzaamheidsrisico's die een bedrijf loopt, wordt ook onderzocht wat de consequenties voor de waarde van de onderneming kunnen zijn als een duurzaamheidsrisico zich onverhoopt mocht materialiseren. Om duurzaamheidsrisico's te vermijden of te beperken, beleggen wij bij voorkeur in aandelen van ondernemingen die in overwegende mate in overeenstemming handelen met de UN Global Compact Principles, de door Verenigde Naties opgestelde richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu.
Daartoe plegen wij zelf onderzoek, waarbij wordt gekeken naar hoe de ondernemingen in hun lange termijn strategie rekening houden met duurzaamheidsrisico's. Daarbij maken wij onder meer gebruik van rapportages van Sustainalytics over de mate waarin ondernemingen in overeenstemming handelen met de UN Global Compact Principles. Hierover rapporteren wij in het jaarverslag van Hoofbosch.

Beloningsbeleid & duurzaamheidsrisico's

Het beloningsbeleid bevat geen prikkels die er toe zouden kunnen leiden dat duurzaamheidsrisico's worden veronachtzaamd bij het nemen van beleggingsbeslissingen en bij het monitoren van de beleggingen.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren worden niet in aanmerking genomen

Hoofbosch promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken ("lichtgroene beleggingen" zoals bedoeld in artikel 8 SFDR) en is ook niet gericht op duurzame beleggingen ("donkergroene beleggingen" zoals bedoeld in artikel 9 SFDR).
Wij volstaan op het gebied van duurzaamheid met het beoordelen van de impact van duurzaamheidsrisico's op de prestaties van Hoofbosch, op de manier zoals hiervoor ("Integratie van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces") beschreven. Wij houden daarbij niet gericht rekening met wat de effecten van onze beleggingsbeslissingen (zouden) kunnen zijn op ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping (de zogenaamde "duurzaamheidsfactoren" zoals bedoeld in artikel 4 lid1 a SFDR) en stellen daarom niet jaarlijks een zogenaamde "principle adverse sustainability impacts statement" (hierna: "impactverklaring") op. Dit om de volgende redenen:

 1. Hoofbosch heeft als doelstelling het op termijn laten groeien van vermogen tegen een aanvaardbaar risico. Deelnemers in Hoofbosch verwachten van ons dat wij conform deze doelstelling beleggen en dat daarbij in het kader van risicobeheer rekening gehouden wordt met duurzaamheidsrisico's. Het sturen op het vermijden van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren is geen onderdeel van de beleggingsdoelstelling;
 2. Als wij zouden besluiten om wel een impactverklaring op te stellen dan zou bij het opstellen daarvan rekening gehouden moeten worden met tal van gedetailleerde voorschriften, waarvan een groot deel niet relevant is voor Hoofbosch, gezien het beleggingsuniversum en beleggingsstrategie;
 3. De benodigde informatie om een impactverklaring op te stellen is overigens niet beschikbaar binnen Hoofbosch en er zouden dus maatregelen genomen moeten worden om een dergelijke verklaring te publiceren. De eventuele toegevoegde waarde voor (potentiële) participanten van het afgeven van een impactverklaring staat in geen verhouding tot de kosten, hoeveelheid tijd en aandacht die met het opstellen en bijhouden van die verklaring gemoeid zal zijn.

Een heroverweging van het voorgaande kan onder verschillende omstandigheden relevant worden, bijvoorbeeld als het beleggingsbeleid wordt aangepast of als blijkt dat het merendeel van de participanten wel behoefte heeft aan een impactverklaring.

Datum verklaring: 10 maart 2021
LEI nr. De Grote Voskuil Capital B.V: 724500RO07JNYFXUZG67

Waarom boeren en beleggers

niet veel van elkaar verschillen