Informatieverplichtingen SFDR

Ter uitvoering van de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europese Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector (de "Sustainable Finance Disclosure Regulation", verder afgekort tot "SFDR") beantwoorden wij de volgende vragen:

 • houden wij rekening met duurzaamheidsrisico's in ons beleggingsproces?
 • nemen wij de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking?
 • houden wij in ons beloningsbeleid rekening met duurzaamheidsrisico's?

De beheerder promoot met Hoofbosch geen ecologische en/of sociale kenmerken ("lichtgroene beleggingen" zoals bedoeld in artikel 8 SFDR) en is ook niet expliciet gericht op het opnemen van duurzame beleggingen ("donkergroene beleggingen" zoals bedoeld in artikel 9 SFDR). De onderliggende beleggingen van Hoofbosch houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals bedoeld in de Taxonomie verordening (Verordening 202/852).

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer uitleg:

Integratie van duurzaamheidsrisico's

Definitie duurzaamheidsrisico (“ESG-risico”)
Met "duurzaamheidsrisico" in de zin van de SFDR wordt bedoeld een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien die zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de beleggingen van Hoofbosch kan veroorzaken. Daarom houdt de beheerder in het beleggingsproces rekening met deze duurzaamheidsrisico’s. Geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s zullen aan (potentiële) beleggers bekend worden gemaakt in de meest actuele versie van het prospectus en tussentijds in het jaarverslag.

Soorten duurzaamheidsrisico’s
Bij duurzaamheidsrisico’s kan aan het volgende gedacht worden:

Environmental:

 • Klimaatrisico’s (zoals CO2 uitstoot en de gevolgen daarvan, zoals: overstromingen, temperatuurstijgingen, droogte)
 • Milieurisico’s (zoals: stikstofuitstoot met als gevolg afnemende biodiversiteit, uitputting van grondstoffen, verontreiniging, afvalproductie)
 • Transitierisico’s (risico’s gerelateerd aan de overgang naar een koolstofarmere en milieuvriendelijkere economie, zoals bijvoorbeeld: veranderingen in klimaat- en milieubeleid, veranderende technologie, veranderend consumenten- en marktsentiment)

Social:

 • Slechte behandeling van klanten
 • Geen goed werknemersbeleid (slechte arbeidsomstandigheden)
 • Ongelijkheid, geen diversiteit

Governance:

 • Gebrekkige corporate governance (bijvoorbeeld: aandeelhouders hebben onvoldoende zeggenschap, samenstelling bestuur is niet goed, beloning bestuur is te hoog)
 • Gedrag onderneming (bijvoorbeeld: gebrekkige financiële verslaglegging, fiscaal onvoldoende transparantie, onethische manier van zaken doen, privacy regelgeving niet naleven of andere non-compliance)
 • Conflicten met stakeholders

Identificering duurzaamheidsrisico’s
Om te bepalen of een onderneming waarin Hoofbosch belegt of overweegt te beleggen duurzaamheidsrisico’s loopt, gebruiken wij de informatie die Sustainalytics en MSCI daarover op hun websites verstrekken.

Beoordeling duurzaamheidsrisico’s
Bij de beoordeling of aldus geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s die een bepaalde onderneming loopt acceptabel zijn, wordt onderzocht wat de consequenties voor de waarde van die onderneming zouden kunnen zijn als een duurzaamheidsrisico zich onverhoopt mocht materialiseren. Daarbij is van belang in welke mate de onderneming die risico’s vermijdt en of er beheersingsmaatregelen zijn getroffen voor geaccepteerde risico’s. Wij kijken daarvoor naar de duurzaamheidsrisico scores die MSCI en Sustainalytics de bedrijven toekennen. Ieder van hen hanteert een eigen scoringsmethodiek, waarin rekening wordt gehouden met (1) de duurzaamheidsrisico’s waarmee de (sub)sector waarin een onderneming opereert geconfronteerd kan worden; en (2) hoe een specifieke onderneming uit die (sub)sector omgaat met die risico’s: worden ze geaccepteerd of worden er beheersingsmaatregelen getroffen (wat doen ze er aan). Het ESG-risico dat resteert na beheersingsmaatregelen (het “unmanaged ESG-risk”) levert een bepaalde score op.

Beleid Hoofbosch
Hoofbosch belegt alleen in een onderneming als wordt ingeschat dat de financiële impact van de duurzaamheidsrisico’s die de onderneming loopt op de waarde van de gehele portefeuille laag is. Aangenomen wordt dat dit het geval is als MSCI of Sustainalytics die onderneming niet de laagst mogelijke score toekent.

Beloningsbeleid & duurzaamheidsrisico's

Het beloningsbeleid bevat geen prikkels die er toe zouden kunnen leiden dat duurzaamheidsrisico's worden veronachtzaamd bij het nemen van beleggingsbeslissingen en bij het monitoren van de beleggingen.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren worden niet in aanmerking genomen

Wij volstaan op het gebied van duurzaamheid met het beoordelen van de impact van duurzaamheidsrisico's op de prestaties van Hoofbosch, op de manier zoals hiervoor ("Integratie van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces") beschreven. Wij houden daarbij niet gericht rekening met wat de effecten van onze beleggingsbeslissingen (zouden) kunnen zijn op ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping (de zogenaamde "duurzaamheidsfactoren" zoals bedoeld in artikel 4 lid1 a SFDR) en stellen daarom niet jaarlijks een zogenaamde "principle adverse sustainability impacts statement" (hierna: "impactverklaring") op. Dit om de volgende redenen:

 1. Hoofbosch heeft als doelstelling het op termijn laten groeien van vermogen tegen een aanvaardbaar risico. Deelnemers in Hoofbosch verwachten van ons dat wij conform deze doelstelling beleggen en dat daarbij in het kader van risicobeheer rekening gehouden wordt met duurzaamheidsrisico's. Het sturen op het vermijden van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren is geen onderdeel van de beleggingsdoelstelling;
 2. Als wij zouden besluiten om wel een impactverklaring op te stellen dan zou bij het opstellen daarvan rekening gehouden moeten worden met tal van gedetailleerde voorschriften, waarvan een groot deel niet relevant is voor Hoofbosch, gezien het beleggingsuniversum en beleggingsstrategie;
 3. De benodigde informatie om een impactverklaring op te stellen is overigens niet beschikbaar binnen Hoofbosch en er zouden dus maatregelen genomen moeten worden om een dergelijke verklaring te publiceren. De eventuele toegevoegde waarde voor (potentiële) participanten van het afgeven van een impactverklaring staat in geen verhouding tot de kosten, hoeveelheid tijd en aandacht die met het opstellen en bijhouden van die verklaring gemoeid zal zijn.

Een heroverweging van het voorgaande kan onder verschillende omstandigheden relevant worden, bijvoorbeeld als het beleggingsbeleid wordt aangepast (jaarlijks wordt geëvalueerd of dat wenselijk is), of als blijkt dat het merendeel van de participanten wel behoefte heeft aan een impactverklaring.

Datum verklaring: 23 mei 2024
LEI nr. De Grote Voskuil Capital B.V: 724500RO07JNYFXUZG67

Waarom we eens per jaar in Omaha zijn

en er een milkshake drinken